ХЕБАК-ефективно действие-максимален резултат срещу Хеликобактер Пилори и синдром на раздразненото черво/HEBAC-Effective Action-Maximum Score vs. Helicobacter Pylori and Irritable Bowel Syndrome

Капсули за премахване на Хеликобактер Пилори и облекчаване при синдром на раздразненото черво без антибиотици и пробиотици

Съществува една бактерия, която е в състояние да разстрои живота на всеки един човек, да ангажира вниманието и да му създаде здравни проблеми,от които трудно би се възстановил.Това е Хеликобактер Пилори. Тя е основният виновник за редица стомашни проблеми, като хроничен гастрит, дуодонална язва, в последващ етап един от основните причинители на рак на стомаха и рак на дебелото черво.

Познатите терапии за справяне с бактерията се основават на антибиотици и пробиотици, които ако успяват да се справят с нея, дават усложнения и на някои органи в тялото. Алтернативните лечения с билки, слуз от охлюви, пчелни продукти и други временно успяват да тушират проблема, но не да го премахнат. Патентованият продукт ХЕБАК създава дискомфорт на бактерията там ,където другите не могат-в лигавицата на стомаха, ограничава действието до отстраняването и от тялото. Продукта не дава възможност на бактерията да направи опит да се приспособи към него. В същност тя не може да се приспособи към него!

Продуктът значително успокоява раздразнените черва!

Изключително подходящ при наличие на лениви черва!

Продукта е съставен от специално подбрани олеинова, стеаринова, линолеична и палмитинова киселини или други видове ,обработени с иновативни технологии за получаване на супер мощна формула за въздействие на бактерията. В продукта няма налични никакви химически вещества-стабилизатори, консерванти и други. Абсолютно натурален. За да се запазва неговата мощност за въздействие върху бактерията ,същият се съхранява при ниски температури от порядъка на -10,-20 Целзий .Така неговата годност е над 10 години, ако не се използва веднага . При закупуване ХЕБАК трябва да се държи в камера на хладилник или фризер и непосредствено преди използване да се взема капсула от там.

Какво чувства приемащият ХЕБАК?

След първите дни 1-3 ден болките в стомаха отшумяват, тежестта изчезва, подуването намалява, рефлукса силно намалява . Малко след приема се получава оригване с миризма сходна на тази в чиста борова гора и леко огранивено.. Лошият дъх от стомаха постепенно изчезва. При повечето ползватели на продукта се нормализира ходенето по нужда. С всеки изминат ден състоянието се подобрява до премахване на бактерията. В зависимост от индивида и колониите бактерии е възможно да се извърши втори курс с продукта .

През периода на приема и след това до затваряне на раните в стомаха не трябва да се забравя, че е необходимо да се спазва определена диета. Да не се консумира червено месо ,обработено месо, млечни продукти, кафе, сол, люто, кисело, захар, алкохол и цигари. Приемащият ХЕБАК трябва да промени начина си на живот ,хранене, да намали стресовите ситуации, да повиши хигиената си на общуване, за да не създаде отново условия за развитие на бактерията. При спазени тези условия се възстановява лигавицата на стомаха и шанса за второ запознаване с бактерията клони към нула. Освен това ХЕБАК може да се взема превантивно 2-3 пъти в годината , както от лица със съмнения за бактерията, така и от лица без симптоми с цел превенция и намаляване риска от гастрит ,язва, рак, придобити чрез бактерията. Това важи и за тези, които страдат от синдром на раздразнените черва и лениви черва.

Как действа продукта?

Приеман перорално под формата на капсула, продукта по хранопровода достига до стомаха. В стомаха под въздействието на стомашната среда капсулата се разтваря и компонентите и влизат в реакция със стомашната среда ,усвояват се от организма и достигайки до клетките ,активират клетъчните мембрани ,които започват да работят по-интензивно и вкарават повече кислород в тялото. Част от компонентите се изпаряват и достигат до устната кухина, като по пътя си променят средата на бактериалните колонии и разграждат токсините. Това се усеща в период на оригване. Основната част от продукта се занимава с бактериалната среда в стомаха, като променя условията на бактериалното развитие. Те стават некомфортни за лошата бактериална среда,което спира развитието и . Останалата мощност от продукта през дванадесетопръстника ,тънки и дебели черва подпомага организма да унищожи бактериалната среда и разгради токсините. По същият път почиства и жлъчните канали на черният дроб. Ако бактериалната среда е прекалено висока, мощността на продукта се насочва основно към нея. Възможно е да се наложи втори курс на прием. ВСИЧКО ТОВА СЕ ИЗВЪРШВА АБСОЛЮТНО ПРЕЦИЗНО , БЕЗ БОЛКА ,КАТО ВСЕКИ ИЗМИНАТ ДЕН СЪСТОЯНИЕТО НА ПРИЕМАЩИЯТ СЕ ПОДОБРЯВА! Има и случаи ,в които хората усещащи болка при употребата трябва да знаят,че пораженията,които е нанесла бактерията са много големи и продукта ги премахва, като се усеща парене или иглички.Това трябва да се изтърпи,за да започне възстановяване на лигавицата.Продукта работи на клетчъно ниво!

Имали друг подобен продукт?????

There is a bacterium that is capable of upsetting the lives of every single person, engaging the attention and creating health problems that can hardly be recovered. This is Helicobacter Pilori. It is the main culprit for a number of stomach problems, such as chronic gastritis, duodenal ulcer, and subsequently one of the major causes of gastric cancer and colon cancer.

The known therapies for dealing with bacteria are based on antibiotics and probiotics, which, if they manage to cope with it, cause complications to some organs in the body. Alternative treatments with herbs, slime mucus, bee products, and others have temporarily managed to fix the problem, but not eliminate it. The patented ХЕБАК/HEBAC/ product creates a discomfort of the bacteria where others can not – in the lining of the stomach, limiting the action to the removal of the body. The product does not allow the bacteria to attempt to adapt to it. In fact, she can not adjust to it!

The product greatly alleviates the condition of irritable bowel syndrome!

Extremely convenient in the presence of lazy intestines!

The product is made up of specially selected oleic, stearic, linoleic and palmitic acids, used inovative technologies for processed to produce a super powerful formula for bacteria. No chemicals, stabilizers, preservatives, etc. are present in the product. Absolutely natural. To preserve its power to affect the bacteria it is stored at low temperatures of the order of -10, -20 Celsius. So its shelf life is over 10 years. When purchased, ХЕБАК/HEBAC/ should be kept in a refrigerator or freezer compartment and immediately taken before taking a capsule from there.

What does ХЕБАК feel?

After the first days 1-3, the stomach pains disappear, the weight disappears, the swelling decreases, the reflux is greatly reduced. Shortly after ingestion, a burst of odor similar to that of a pure pine forest occurs. The bad breath from the stomach gradually disappears. Most users of the product will normalize walking as needed. With each passing day the condition improves to the elimination of the bacteria.

During the period of ingestion and then the closure of stomach wounds, it should not be forgotten that it is necessary to follow a certain diet. Do not eat red meat, processed meat, dairy products, coffee, salt, hot, sour, sugar, alcohol and cigarettes. The ХЕБАК adopter should change their lifestyle, nutrition, reduce stressful situations, increase their hygiene of communication , so as not to re-create the conditions for the development of the bacterium. Subject to these conditions, the lining of the stomach is restored and the chance of a second acquaintance with the bacterium is tilted to zero. In addition, ХЕБАК can be prevented 2-3 times a year, both by individuals with suspected bacteria and by persons without symptoms, in order to prevent and reduce the risk of gastritis, ulcers, cancer acquired through the bacterium. This also applies to those who suffer from irritable bowel syndrome and lazy intestine.

Taken orally in the form of a capsule, the product reaches the stomach through the esophagus. In the stomach, under the influence of the gastric environment, the capsule dissolves and the components react with the gastric environment, are absorbed by the body and reaching the cells, activate cell membranes, which begin to work harder and introduce more oxygen into the body. Some of the components evaporate and reach the oral cavity, changing the environment of bacterial colonies and breaking down toxins along the way. This is felt during a period of belching. The main part of the product deals with the bacterial environment in the stomach, changing the conditions of bacterial development. They become uncomfortable for the bad bacterial environment, which stops its developmentThe remaining power of the product through the duodenum, small and large intestines destroys the bacterial environment and cleanses by breaking down toxins. In the same way it cleanses the bile ducts of the liver. If the bacterial environment is too high, the power of the product is directed mainly to it. A second course of admission may be required. ALL THIS IS DONE ABSOLUTELY PRECISELY, WITHOUT PAIN, AS EVERY PAY OF THE DAY THE CONDITION OF THE RECEIVER IS IMPROVED!There are also cases in which people who feel pain during use should know that the damage caused by the bacterium is very large and the product removes them by feeling burning or needles. This must be tolerated to begin the recovery of the mucosa.

Have you had another similar product ?????

Bulgarian Bulgarian English English French French German German Russian Russian