БИМЕДИС ЕООД 0888950555

Slider

Биологични, Иновативни, Медицински, Екологични и Други Интелектуални Средства

“ТАМ КЪДЕТО  ЛЕКАРСТВАТА СА БЕЗСИЛНИ, ИДВА ПРИРОДАТА СЪЧЕТАНА С ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ”

Използвайки собствени иновативни и патентовани технологии, БИМЕДИС ЕООД инвестира в разработване на различни продукти насочени към грижа за здравето, подпомагане на естетичната красота и хигиената на и в човешкото тяло. Фирмата използва биологично натурални растителни ,специално подбрани продукти-масла и чрез иновативни технологии увеличава при специална обработка природните им качества. Получените изключително мощни молекули за положително въздействие върху човешкото тяло са абсолютно безвредни, без опасения за странични нежелани ефекти както за млади, така и за възрастни предпочели използването им! При всички случаи те водят за подобряване на естетическият вид и спомагат за нормално съществуване без проблеми в стомашно -чревният тракт.ПРОДУКТИТЕ НА БИМЕДИС ЕООД  РАБОТЯТ НА КЛЕТЪЧНА ОСНОВА !
ХЕБАК е един от патентованите продукти за вътрешна употреба, който се приема изключително добре. Продукта носи само положителни емоции на използващият го, като след 7-15 дневен прием се преоткрива “общата храна”. Изключително подходящ при наличие на колит, гастрит/хроничен/,язва, Хеликобактер, синдром за раздразнените черва ! Премахва рефлукса, киселините, къркоренето на червата, спазматичните болки в стомаха още в първите дни на приема.Продукта действа положително на хранопровода, стомаха, дванадесетопръстника, тънки и дебело черва, черен дроб, жлъчни канали. Качествата му надхвърлят многократно цената!

Има ли друг такъв продукт????

Плащате за един проблем, а получавате  облекчение на 6 органа  !

 

Маслата от серията О3 оил  са изключително подходящи при псориазис, себореен дерматит, акне ,афти в устата, херпес симплекс, целулит, гъбички по краката и ръцете, изгорено, ухапване от комари, пчели, оси, бълхи и др.;декубитални рани и стъпала. Особено подходящи при мускулни болки!Тези масла  при дълга употреба заличават леките бръчки и извършват биологичен пилинг,като съживяват колаген по лицето.

Всички продукти ,които предлага фирмата са абсолютно натурални,без консерванти и каквито и да е примеси насочени основно за подобряване естетиката на човешкото тяло и неговото здравословно състояние.

  От серията ХЕБАК ,БИМЕДИС ЕООД  планира , произведе и предостави на пазара 3 вида продукти.Към настоящият момент освен известният ХЕБАК в мрежата   е “ХЕБАК за всеки ден” и имуностимулатора СЕЙВЛАЙФ. Имуностимулатора е композиция от 10 вида масла подложени на специална обработка за повишаване многократно на възможностите за бързо възстановяване на имунната система и унищожаване на токсини,бактерии, протозои и мутирали клетки .

С цел да се подпомогне детоксикацията на тялото и черният дроб,заедно с повишаване ефективността на метаболизма,освобождаване на излишната вода се постига ефект на здравословно отслабване.Така се стопяват натрупаните мазнини.Това се постига чрез продукта ХИТФИТ.

Винаги след употребата на антибиотици се създават проблеми в стомашно-чревният тракт.За да се тушират тези проблеми и успокоят червата,БИМЕДИС създаде продукта ИНТЕСТБУМ,който подпомага организма за максимално бързо възстановяване на стомашно-чревният тракт.Капсулите от продукта могат да се използват орално и ректално.Така се постига по бърз ефект.

Зимните месеци и пандемията от КОВИД-19 ни принуди да разработим БРОНХЛАЙФ,който е насочен за подпомагане на организма за бързо възстановяване на дихателните пътища след респираторни проблеми.

Отново за предовратяване на заболяване на дихателните пътища БИМЕДИС разработи и продукта БРОНХПРОТЕКТ,като в него са включени билкови масла от билки с доказани качества за предпазване от бактериални и вирусни инфекции.

Поради отслабване на организмите вследствие на различни причини ,позволяващи навлизане на различни вируси в телата ни,като човешкият папилом вирус,Епщаин бар ,херпес симплекс,зостер и други ,БИМЕДИС разработи продукта ХЕРПКИЛ,който съвсем скоро ще бъде в продажба.

Така също са подготвени за продажба след одобрение от БАБХ продуктите СЛИМХИТ,АРТЕКЛИН,ПРОКАНДИ.

СЛИМХИТ е предназначен за топене на килограмите.Продукта е изпълнен отново от билкови масла характерни с свойствата си за повишаване на метаболизма и премахване на мазнините.

АРТЕКЛИН е продукт съставен от билкови масла действащи ефикасно при почистване на артериите от остатъците полепнали по стените им и тяхното извеждане от организма,с което се намалява налягането в съдовете и увеличава притока на кръв доставена до органите.

ПРОКАНДИ е продукт за подпомагане на организма да се осовободи и да контролира гъбичката Кандида,както в устната кухина,така и във всички органи от тялото.Използва се с като няколко капки разтворени във вода се изплаква устната кухина,а останалото количество се поглъща.

Biological, Innovative, Medical, Ecological and Other Intellectual Means

“WHERE MEDICINES ARE POWERLESS, NATURE COMES WITH INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Using its own innovative and patented technologies, BIMEDIS Ltd. invests in the development of various products aimed at health care, supporting the aesthetic beauty and hygiene of and in the human body. The company uses biologically natural plant, specially selected products and through innovative technologies increases their natural qualities with special processing. The resulting extremely powerful molecules for a positive effect on the human body are absolutely harmless, without fear of side effects for both young and old who prefer to use them! In any case, they lead to the improvement of the aesthetic appearance and contribute to the normal existence without problems in the gastrointestinal tract. THE PRODUCTS OF BIMEDIS EOOD WORK ON A CELLULAR BASIS!
HEBAC is one of the patented products for internal use, which is extremely well received. The product brings only positive emotions to the user, and after 7-15 days of intake the “common food” is rediscovered. Extremely suitable in the presence of colitis, gastritis / chronic /, ulcer, Helicobacter pylori, irritable bowel syndrome! Eliminates reflux, heartburn, rumbling intestines, spasmodic pain in the stomach in the first days of intake. The product has a positive effect on the esophagus, stomach, duodenum, small and large intestines, liver, bile ducts. Its qualities exceed the price many times over!

Is there another such product ????

You pay for one problem, and you get relief from 6 organs!

O3 oil oils are extremely suitable for psoriasis, seborrheic dermatitis, acne, mouth sores, herpes simplex, cellulite, fungus on the feet and hands, burns, mosquito bites, bees, wasps, fleas, etc .; decubitus wounds and feet . Especially suitable for muscle pain! These oils, when used for a long time, erase light wrinkles and perform biological peeling, reviving collagen on the face.

All products offered by the company are absolutely natural, without preservatives and any impurities aimed primarily at improving the aesthetics of the human body and its health.

From the series ХЕБАК, BIMEDIS Ltd. plans, manufactures and provides on the market 3 types of products. At the moment, in addition to the famous ХЕБАК in the network is “ХЕБАК for every day” and the immunostimulator SAVELIFE. The immunostimulant is a composition of 10 types of oils subjected to a special treatment to increase many times the ability to quickly restore the immune system and destroy toxins, bacteria, protozoa and mutated cells.

In order to help detoxify the body and liver, along with increasing the efficiency of metabolism, releasing excess water, the effect of healthy weight loss is achieved. This melts the accumulated fat. This is achieved through the product HITFIT.

Always after the use of antibiotics, problems are created in the gastrointestinal tract. In order to alleviate these problems and calm the intestines, BIMEDIS created the product INTESTBUM, which helps the body to recover the gastrointestinal tract as quickly as possible. The capsules of the product can be used orally. and rectally. This achieves a faster effect.

The winter months and the pandemic of KOVID-19 forced us to develop BRONCHLIFE, which is aimed at helping the body to quickly restore the airways after respiratory problems.

Again for the prevention of respiratory diseases BIMEDIS has also developed the product BRONHPROTECT, which includes herbal oils from herbs with proven properties for protection against bacterial and viral infections.

Due to the weakening of organisms due to various reasons that allow the entry of various viruses into our bodies, such as human papillon virus, Epstein bar, herpes simplex, zoster and others, BIMEDIS has developed the product HERPKIL, which will soon be on sale.

The products SLIMHIT, ARTEKLIN, PROKANDI are also prepared for sale after approval by the BFSA.

SLIMHIT is designed to lose weight. The product is again made of herbal oils with their properties to increase metabolism and eliminate fat.

ARTEKLEAN is a product composed of herbal oils that act effectively in cleaning the arteries of debris adhering to their walls and their removal from the body, which reduces the pressure in the vessels and increases the flow of blood delivered to the organs.

PROCANDI is a product to help the body release and control the Candida fungus, both in the oral cavity and in all organs of the body.

Bulgarian Bulgarian English English French French German German Russian Russian